Toezicht AFM & DNB.

ROI asset management is een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen sinds 2007. Beheerder ROI asset management is geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

ROI asset management heeft in 2007 een AFM-vergunning verkregen als beheerder van een beleggingsinstelling. Deze vergunning is per 22 juli 2014 omgezet in een nieuwe vergunning door de AFM. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de AIFMD, een Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen.

Wij staan hiermee onder toezicht van de AFM en DNB, krachtens de toepasselijke bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). ROI en de door ons beheerde beleggingsfondsen dienen te allen tijde te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan deelnemers, publiek en toezichthouders.

Doorlopend toezicht.

ROI is hiermee één van de minder dan 100 beleggingsinstellingen in Nederland die in het bezit is van deze beheervergunning. Dit houdt in dat ROI asset management onder vergunning Fondsen kan opzetten, beheren en aanbieden. ROI is als onafhankelijke en gereguleerde dienstverlener een ideale zakenpartner voor portfolio beheerders en investeerders.

De beleggingsfondsen van ROI zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vanzelfsprekend staan zowel de beheerder als de bewaarder van de beleggingsfondsen onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). ROI asset management dient te allen tijde te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan deelnemers, het publiek en de toezichthouders. De voorwaarden en afspraken zijn tevens vastgelegd in een gedetailleerd en bindend prospectus.

Wettelijke regels zijn nodig omdat financiële markten niet altijd vanzelf optimaal functioneren. Het gedragstoezicht dient ertoe het vertrouwen in de financiële sector te versterken.

Autoriteit Financiele Markten

Markten dienen op een duidelijke en eerlijke manier te werken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdtDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werkt.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt de bestuursleden van de AFM. Ook keurt de minister de begroting en statutenwijzigingen van de AFM goed.

Toezicht gericht op gedrag.

Het gedragstoezicht van de AFM is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. De Autoriteit Financiële Markten heeft, op de grondslag van deze wet, tot taak het gedragstoezicht op financiële markten uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot die markten.