FATCA begrippenlijst

Redactie

13 juli 2020

We ontvangen van nieuwe participanten af en toe vragen over het inschrijfformulier. Vooral met betrekking tot FATCA en bijbehorende begrippen zijn soms vragen. Reden genoeg om deze FATCA begrippelijst op te stellen en alle begrippen op een rij te zetten.

TIP: Vermogensbeheer of beleggingsfonds? Ontvang geheel kosteloos ons ebook met alle voor- en nadelen op een rij →

Active Non-Financial Foreign Entity

Een buitenlandse actieve niet-financiële entiteit is betrokken in een actieve handel of zakelijke activiteit (productie, industrie, niet-financiële diensten enz.) waarvan minder dan 50% van de bruto-omzet van het voorgaande kalenderjaar passief is.

Certified Deemed Compliant Financial Institution

Een Certified Deemed Compliant Financial Institution is een financiële instelling die moet voldoen aan de wet- en regelgeving onder FATCA. Deze financiële instelling hoeft zich niet te registreren bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS) voor een GIIN. Deze financiële instelling kan aan andere financiële instellingen verklaren dat zij voldoet aan de vereisten van een Certified Deemed Compliant Financial Institution volgens FATCA. Voorgaande geldt ook voor de instellingen die in Annex II van de overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten zijn opgenomen als deemed compliant financiële instellingen. Onder FATCA vallen vier soorten certified deemed compliant FFI’s:

 1. Certified deemed-compliant non-registering local bank;
 2. Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts;
 3. Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment Vehicle; en
 4. Certified deemed-compliant limited life debt investment company.

Neem contact op met uw belastingadviseur als u twijfelt u of uw organisatie in aanmerking komt voor de status Certified Deemed Compliant Financial Institution.

Common Reporting Standard

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem op grond waarvan CRS-landen gegevens over financiële rekeningen uitwisselen. Een CRS-land is een lidstaat van de Europese Unie en ieder land buiten de Europese Unie dat met een of meer andere landen een overeenkomst heeft gesloten om gegevens over financiële rekeningen uit te wisselen.

Excepted NFFE

De term Excepted Non-Financial Foreign Entity heeft dezelfde betekenis als Active Non-Financial Foreign Entity en heeft betrekking op entiteiten die gevestigd  zijn in een land dat geen IGA heeft gesloten met de Verenigde Staten.

Exempt Beneficial Owner

Een Exempt Beneficial Owner is een financiële instelling die is vrijgesteld van rapportage aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) onder FATCA. Neem contact op met uw belastingadviseur als u twijfelt u of uw organisatie in aanmerking komt voor de status van vrijgestelde instelling.

FATCA

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA sluit de Nederlandse overheid een overeenkomst met de Verenigde Staten voor uitwisseling van de informatie over:

 • S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en
 • Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.

Fiscale vestigingsplaats

Iedere organisatie heeft een fiscaal vestigingsland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een organisatie fiscaal gevestigd is in dat land.

Wanneer is een organisatie fiscaal gevestigd in Nederland?

Een organisatie is fiscaal gevestigd in Nederland indien haar plaats van feitelijke leiding zich in Nederland bevindt. Bovendien wordt een organisatie die is opgericht naar Nederlands recht geacht fiscaal gevestigd te zijn in Nederland, tenzij haar plaats van feitelijke leiding zich bevindt in een land waarmee Nederland een belastingverdrag gesloten heeft.

De voornaamste feiten en omstandigheden die de plaats van feitelijke

leiding bepalen, zijn de volgende:

 • de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen;
 • de plaats waar de directieleden werken en vergaderen; en
 • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt.

De volgende feiten en omstandigheden kunnen ook een indicatie zijn

voor de plaats van feitelijke leiding:

 • de plaats waar de aandeelhouders wonen en vergaderen;
 • de plaats waar de organisatie is geregistreerd;
 • de plaats waar de organisatie is opgericht.

Wanneer is een organisatie fiscaal gevestigd in een ander land?

Welke criteria een land voor de beoordeling van de fiscale vestigingsplaats hanteert, kunt u in de wet van dat land vinden. Er bestaan uiteenlopende feiten en omstandigheden op grond waarvan een land vindt dat een organisatie voldoende met dat land verbonden is om voor haar totale winst belastingplichtig te zijn. Op de website www.oecd.org met de zoekterm ‘tax residency rules’ vindt u welke feiten en omstandigheden dat zijn.

Waar zijn transparante entiteiten fiscaal gevestigd voor de toepassing van de CRS en de FATCA?

Een transparante entiteit, zoals een vennootschap onder firma of een besloten commanditaire vennootschap, heeft zelf geen fiscale vestigingsplaats. Echter voor de toepassing van de CRS en de FATCA wordt de fiscale vestigingsplaats geacht daar te zijn waar feitelijk leiding gegeven wordt aan de activiteiten van de transparante entiteit. Indien niet precies te bepalen valt waar de feitelijke leiding zich bevindt, kan het adres van het belangrijkste kantoor van de transparante entiteit de doorslag geven. NB De fiscale vestigingsplaats voor de toepassing van de CRS en de FATCA kan anders zijn dan die voor de toepassing van de winstbelasting.

Filialen van organisaties

Een filiaal is fiscaal gevestigd in het land waar de organisatie waar het filiaal deel van uitmaakt fiscaal gevestigd is. Dus niet in het land waar het filiaal gevestigd is.

Neem contact op met uw belastingadviseur als u twijfelt waar uw organisatie fiscaal gevestigd is.

Foreign Financial Institution

Er zijn 4 typen Financial Institution (financiële instelling):

 1. Bewaarinstelling: een instelling die voor rekening van derden financiële bezittingen in bewaring houdt als een wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten. Een instelling houdt financiële bezittingen voor rekening van derden als wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten, wanneer haar bruto-inkomsten die verband houden met het houden van financiële bezittingen en het verlenen van de bijbehorende financiële diensten gelijk is aan of groter is dan 20% van de bruto-inkomsten gedurende (i) de periode van drie jaar die eindigt op 31 december (of de laatste dag van het boekjaar indien dat niet gelijk loopt met het kalenderjaar) voorafgaand aan het jaar waarin de vaststelling geschiedt; of (ii) de bestaansperiode van de instelling, indien deze korter is.
 2. Instelling die deposito’s neemt: een instelling die opvorderbare gelden verkrijgt in het kader van de normale uitoefening van het bankbedrijf of een daarmee vergelijkbaar bedrijf. Bijvoorbeeld een bank of een financiële leasemaatschappij.
 3. Beleggingsentiteit: een entiteit met als bedrijfsactiviteit voornamelijk het voor of namens een klant verrichten van een of meer van de volgende activiteiten of transacties:
 • handel in instrumenten van de geldmarkt (cheques, wissels, depositobewijzen, derivaten, etc.), vreemde valuta’s, wisselkoers-, rentepercentage- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten; of goederentermijnhandel;
 • beheren van een individueel vermogen en collectief portefeuillebeheer; of
 • andere vormen van beleggen, administreren of beheren van financiële bezittingen of geld ten behoeve van derden.
 1. Beleggingsentiteit: een entiteit waarvan het bruto-inkomen hoofdzakelijk is toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële bezittingen, indien de entiteit wordt beheerd door een financiële instelling van het type 1, 2, 3a of 4 zoals hier beschreven.

Belangrijk: Een entiteit die functioneert als een investeringsfonds (of zich als zodanig presenteert), zoals een private equity-fonds, een durfkapitaalfonds, een overnamefonds dat met schulden wordt gefinancierd, of ieder ander investeringsfonds dat het doen van acquisities of het financieren van organisaties als doel heeft en vervolgens de belangen houdt voor investeringsdoeleinden, is een beleggingsentiteit en dus een financiële instelling.

 1. Specifieke verzekeringsmaatschappij: een entiteit die een verzekeringsmaatschappij is (of de houdstermaatschappij van een verzekeringsmaatschappij) die een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering aanbiedt of verplicht is tot het betalen van uitkeringen uit hoofde van een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering.

Neem contact op met uw belastingadviseur als u twijfelt u of uw organisatie een financiële instelling is volgens CRS en/of FATCA.

Global Intermediary Identification Number

Het ‘Global Intermediary Identification Number’ (GIIN) is een wereldwijd referentienummer van de Amerikaanse belastingdienst (IRS). De IRS kent dit nummer voor identificatie toe aan financiële instellingen en bepaalde andere organisaties. U kunt dit nummer aanvragen via www.irs.gov.

IGA

Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst die een aantal landen gesloten heeft met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om invoering van FATCA en vergelijkbare regelgeving te vergemakkelijken.

Non-Participating Foreign Financial Institution

Een Foreign Financial Institution die niet voldoet aan de FATCA verplichtingen.

Non-Reporting Foreign Financial Institution

Een non-reporting Foreign Financial Institution is een financiële instelling die anders is dan een:

 • financiële instelling die de FATCA-regels naleeft;
 • certified deemed-compliant FFI; of
 • exempt beneficial owner (vrijgestelde instelling).

In het algemeen is een financiële instelling die in een IGA-land gevestigd is geen non-reporting FFI, tenzij die financiële instelling in een officiële mededeling van de IRS als non-reporting FFI is aangemerkt.

Passive Non-Financial Foreign Entity

Een buitenlandse passieve niet-financiële entiteit, oftewel, een entiteit waarvan de financiële inkomsten voor het voorgaande kalenderjaar hoger waren dan 50% van de bruto-opbrengsten en/of waarvan meer dan 50% van het gewogen gemiddelde percentage activa (driemaandelijks getest) activa zijn die financiële inkomsten opbrengen of aangehouden worden met het oog daarop.

Specified U.S. / U.K. person

De Britse en Amerikaanse belastingdiensten hebben bepaalde U.S. en U.K. persons uitgesloten van rapportageverplichtingen door financiële instellingen onder FATCA. Een organisatie weet meestal als zij uitgesloten is volgens de specifieke voorwaarden van de Britse en de Amerikaanse belastingwetgeving. Neem contact op met uw belastingadviseur als u twijfelt of uw organisatie deze status heeft.

Sponsoring Entity / Sponsored Financial Institution

Een Sponsored Financial Institution is een Foreign Financial Institution met een Sponsoring Entity die de due diligence en rapportageverplichtingen op zich neemt

Trustee Documented Trust

Een trustee-documented trust is een certified deemed-compliant status voor foreign financial institutions volgens de Model 1 and Model 2 IGA’s.

U.S. person

Een U.S. person is:

 • een organisatie die aan de onderstaande voorwaarden voldoet;
 • een natuurlijk persoon die aan de onderstaande voorwaarden voldoet; en
 • een nalatenschap van een erflater die staatsburger of inwoner is van de Verenigde Staten.

Wanneer is een organisatie een U.S. person?

Een organisatie is een U.S. person indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • de activiteiten van de organisatie worden verricht in de Verenigde Staten (met uitzondering van de U.S. Territories);
 • de organisatie is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of een van de federale Staten (met uitzondering van de U.S. Territories);
 • de organisatie is een trust en voldoet aan de volgende vereisten:
 • een rechter in de Verenigde Staten is volgens de van toepassing zijnde wet bevoegd tot bevelen of uitspraken over nagenoeg alle kwesties omtrent het beheer van de trust; en
 • een of meer U.S. persons zijn bevoegd tot alle wezenlijke beslissingen omtrent de trust.

Wanneer is een natuurlijk persoon een U.S. person?

Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is.

Amerikaanse staatsburger

Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

 • geboren is in de Verenigde Staten;
 • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
 • geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
 • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner

Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.
 • voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Substantial presence test

Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar, en
 • 183 dagen in de drie jaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
 • alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
 • een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
 • een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?

Indien een organisatie of een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan de organisatie of de natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een organisatie of een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet.

Neem contact op met uw belastingadviseur als u twijfelt of een organisatie of een natuurlijk persoon een U.S. person is.

NU ONTVANGEN: Niet bang zijn voor de grillen van politieke machthebbers, wereldgebeurtenissen of invloeden van buiten, maar marktneutraal beleggen. Klik op de cover hieronder en ontvang de informatie direct in uw inbox. Let op: Het ebook is geheel vrijblijvend en kosteloos door u te ontvangen. Klik hier en krijg het gratis toegestuurd.

Wilt u meer?

Als fondsbeheerder is het ons dagelijks werk om altijd te handelen op basis van de feiten en hiermee door de emotionele momentopnames heen te kijken. Feiten zijn betrouwbaarder dan emoties. Graag vertellen wij u hierover meer tijdens ons online seminars. Kijkt u mee?
Ja, ik kijk graag mee →

ROI asset management is specialist in het beheren van beleggingsfondsen sinds 2007 en biedt meerdere oplossingen voor u.

ebook-cover-beleggingsfonds-vermogensbeheer

Vermogensbeheer of zelf spreiden in Beleggingsfondsen?

Het beheer van uw vermogen vereist niet alleen transparantie en betrouwbaarheid maar ook een strategisch plan. Beleggingsfondsen zijn een categorie beleggingsproducten waarin door spreiding tegen relatief weinig risico een aantrekkelijk rendement kan worden behaald. Hiermee zijn beleggingsfondsen dan ook uitermate geschikt als alternatief voor vermogensbeheer.

Bekijk de voordelen

Ontvang onze nieuwsbrief.